گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مامائي
مرتبه علمي : مربی

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: بررسي ارتباط سبک زندگي زنان در سنين باروري با بروز با بروز عفونت هاي ادراري در آنان

وضعیت طرح :
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1386/07/01
تاریخ خاتمه : 1386/10/01
نام کارفرما :
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :

همکار ، سعيده ميرداماديان
:: بررسي ارتباط سبک زندگي زنان يائسه با ميزان تراکم استخوان آنان

وضعیت طرح :
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1385/04/01
تاریخ خاتمه : 1385/06/01
نام کارفرما :
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :

همکار ، سعيده مير داماديان
:: بررسي موانع فرهنگي پژوهش در علوم پزشکي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1378/04/01
تاریخ خاتمه : 1378/06/01
نام کارفرما :
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :

1