گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پرستاری

  • لینک اتاق کار مجازی در ساعات حضور در بخش دانلود ها قرار دارد
طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: بررسي مقايسه¬اي قرص ضد ديابت گياهي (تري¬گومد) و قرص گلابين كلاميد بر روي ميزان كاهش قندخون مبتلايان به ديابت تيب II در سال 1382 ( طرح مشترك برون دانشگاهي با همكاري شركت ايران داروك)

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما :
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1