دکتر شادی ذرخش
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - بيماريهاي دهان وتشخيص

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي