گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی برق-مخابرات
مرتبه علمي : استادیار

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: بررسي و تحليل رمز قالبي AES

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1396/06/01
تاریخ خاتمه : 1396/08/01
نام کارفرما :
مبلغ طرح : 50000000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سیدمهدی سجادیه -
:: بررسي الگوريتم هاي رمز قالبي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1394/01/15
تاریخ خاتمه : 1394/07/15
نام کارفرما :
مبلغ طرح : 250000000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سیدمهدی سجادیه -
:: بررسي الگوريتم هاي رمز دنباله اي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1395/01/01
تاریخ خاتمه : 1395/07/01
نام کارفرما :
مبلغ طرح : 270000000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سیدمهدی سجادیه -