گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي
مرتبه علمي : دانشیار

طرح های پژوهشی

:: رابطه ادراکات دانشجویان از فرهنگ سازمانی دانشگاه با پیشرفت تحصیلی آنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : غلامرضا احمدی - زهره سعادتمند - زهرا لیث صفار -
:: بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) از کارمندان آن

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : غلامرضا احمدی - زهره سعادتمند -
:: عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی زنان و دختران دانشجو از دیدگاه دانشجویان سال آخر و فارغ¬التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سیدهاشم گلستانی - زهره سعادتمند - محمدحسین رجاییان - طیبه احتشامی -
:: ضرورت و راهکارهای بهبود برنامه درسی دروس عمومی دوره کارشناسی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان)

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1389/04/16
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه : 1392/05/27
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : زهره سعادتمند -

1