گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - رياضي
مرتبه علمي : استادیار

طرح های پژوهشی

:: روشی برای کمینه کردن حساسیت در سیستم های منفرد

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1387/02/10
تاریخ خاتمه : 1387/12/10
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: بررسی رفتار سیستم-های با تأخیر زمانی و استفاده از توابع پایه برای یافتن جواب آنها

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1389/11/13
تاریخ خاتمه : 1392/03/08
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : هما الماسیه -

1