گروه آموزشی : علوم پایه دندانپزشکی
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زيست شناسي-فيزيولوژي جانوري
مرتبه علمي : استادیار

طرح های پژوهشی

:: بررسی اثر تاموکسیفن بر اختلالات رفتاری و آسیب اکسیداتیو مغزی القا شده بوسیله لیپو پلی ساکارید در موش صحرایی تخمدانبردرای شده

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکترحمیدعزیزی ملک آبادی - دکترسیدمحمودحسینی - دکترمحمدسوختانلو - معصومه پورگنجی - هدی ذبیحی -
:: بررسی اثر استروژن دراختلال حافظه و یادگیری ناشی ازاسکوپولامین ، فعاليت آنزيم کولين استرازو متابولیتهای نیتریک اکسایددر مغز مو شهاي صحرايي تخمدان برداري شده

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکترحمیدعزیزی ملک آبادی - دکترسیدمحمودحسینی - دکتر مسعود فریدونی - دکترمحمدسوختانلو - دکتر سید هادی موسوی - ریحانه صادقیان -
:: « بررسی نقش سیستم رنین- آنژیوتانسین بر اختلال عملکرد کبدی وکلیوی ناشی از لیپوپلی ساکاریددر موش صحرایی»

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1397/06/15
تاریخ خاتمه : 1397/09/15
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1396/05/31
شماره مجوز : 593
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکترحمیدعزیزی ملک آبادی - دکترسیدمحمودحسینی - دکترمجیدخزائی - دکترمحمدسوختانلو - فاطمه نوروزی - اعظم ابارشی - فریماه بهشتی -

222

1