گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم باغبانی
مرتبه علمي : استادیار

طرح های پژوهشی

:: کشت بافت گیاهان زینتی

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : نوآوري و توليد علم
تاریخ شروع : 1400/06/07
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1400/06/07
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فریبا خلیلی - فاطمه چپریان -
:: کشت بافت گیاهان دارویی

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : نوآوري و توليد علم
تاریخ شروع : 1400/06/07
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1400/06/07
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فریبا خلیلی - فاطمه چپریان -

1