گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - روانشناسي
مرتبه علمي : استاد تمام

طرح های پژوهشی

:: تاثیرمشاوره شغلی گروهی به روش یادگیری کرومبولتز برانگیزش پیشرفت ، انگیزش تحصیلی ، نگرانی های شغلی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان اول دبیرستان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1390/02/17
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: پیش بینی ابهام نقش ، تعارض نقش ، فرسودگی شغلی وابعاد چهارگانه سرریزشدگی استرس مشاوران مراکزمشاوره شهراصفهان براساس ویژگی های جمعیت شناختی آنان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : کاربردي
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1391/02/16
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :

1