گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : مهارت و کارآفرینی
رشته تحصیلی : - مهندسی برق-مخابرات

طرح های پژوهشی

:: انتقال زبان اشاره فارسی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1381/01/30
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1381/01/15
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن عشوریان - رضا انتشاری -

1