گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : - تربیت بدنی و علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : استادیار

طرح های پژوهشی

:: آسیب شناسی منابع انسانی اداره ورزش و جوانان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1396/11/02
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1396/02/12
شماره مجوز :
سمت در طرح :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

222

1