گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - حسابداری
مرتبه علمي : استادیار

طرح های پژوهشی

:: بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه درگردش با حاکمیت شرکتی، جریان نقدی آزاد و بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : هادی هرمزی - سعید علی احمدی -
:: پيش بيني قيمت قراداد آتي سكه طلا در بورس كالاي ايران

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سعید علی احمدی - مجید احمدلو -
:: بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و رفتار نامتقارن هزینه های اداری و فروش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد علیمرادی - سعید علی احمدی -
:: بررسی تاثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به بازار بر رفتار توده وار سرمایه گذار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1393/06/24
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : افسانه سروش یار - سعید علی احمدی -
:: بررسی نقش ساختار صنعت، رقابت بازار محصول بر ارزش نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1393/10/01
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه : 1393/12/06
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سعید علی احمدی - افسانه سروش یار -
:: ارزیابی نقش مدیریت سود در تجدید ارائه صورت های مالی و کاهش محتوای اطلاعاتی سود در نتیجه تحدید ارائه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1391/06/07
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه : 1392/09/13
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سعید علی احمدی - افسانه سروش یار -
:: نقش حاکمیت شرکتی و نسبت های مالی بر تجدید اراده صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1392/01/20
تاریخ خاتمه : 1392/11/30
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : افسانه سروش یار - سعید علی احمدی -

1