گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : مربی

طرح های پژوهشی

:: اجراي طرح ارتقا كيفيت مركز زبان اموزي فروغ انديشه با بكارگيري مواد اموزشي سمعي بصري مبتني برموقعيتهاي كاربردي

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1396/02/15
تاریخ تسویه : 1396/02/25
تاریخ تصویب :
شماره مجوز : 12228
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سركار خانم سندس منصوري -

1