گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مامايي -بهداشت مادر وكودك
مرتبه علمي : مربی

  • CV
  • لینک جلسه پاسخگویی به دانشجویان مامایی- روزهای چهارشنبه ساعت 12 تا 13:30 https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=60891485b6159f14bf942077&usertype
طرح های پژوهشی

:: بررسی تاثیر کلاسهای آمادگی زایمان بر کیفیت زندگی مادران باردار مراجعه کننده به بیمارستان لنگرود

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1392/05/01
تاریخ خاتمه : 1394/04/15
تاریخ تسویه : 1394/05/20
تاریخ تصویب : 1392/05/01
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : لیلا حاجی پور - زهرا محتشم امیری - علی منتظری - منیر اسادات حسینی - -

222
:: بررسی تاثیر اصلاح الگوی مصرف آب بر شدت دیسمنوره در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1394/01/15
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1394/01/15
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سمیرا دهقانی - لیلا حاجی پور - مینو متقی - مهساسادات موسوی - نرگس صادقی - مرضیه ضیایی راد -

222

1