گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشكي اجتماعي
مرتبه علمي : استادیار

طرح های پژوهشی

:: بررسی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه کلپوره بر باکتریهای دهانی موثر بر پوسیدگی دندان

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1400/04/29
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : هاجر شکرچی زاده - محمد گلی - کمند جوادپور -

1