گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

  • به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی پرستاری می رساند که کارآموزی و کارآموزی در عرصه تا اطلاع ثانوی طبق برنامه ریزی گروه برگزار خواهد شد.
  • به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی پرستاری می رساند تمامی امتحانات تخصصی به غیر از اصول و فنون پرستاری بصورت آنلاین برگزار خواهد شد.
طرح های پژوهشی

:: وضعیت امکانات و فضای فیزیکی بیمارستانهای شهر از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1394/01/01
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : الهام داوری - زهرا راعی -
:: مقایسه فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بخش های عمومی و مراقبت های ویژه

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه : 1394/01/01
تاریخ تصویب : 1390/01/01
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مرضیه ضیایی راد - الهام داوری -
:: ارتباط حمایت اجتماعی درک شده در بیماران تحت همودیالیز

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه : 1393/01/01
تاریخ تصویب : 1390/01/01
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : غلامحسین عبدیزدان - الهام داوری -
:: بررسی ارتباط سبک زندگی با کیفیت زندگی در سالمندان شهر اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه : 1394/01/01
تاریخ تصویب : 1390/01/01
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مینو متقی - الهام داوری - مرضیه ضیایی راد -

1