گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت دولتی
مرتبه علمي : استادیار

طرح های پژوهشی

:: ارائه یک مدل پشتیبانی تصمیم تلفیقی برای ارزیابی عملکرد سیستم های تولیدی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1389/12/10
تاریخ خاتمه : 1392/04/05
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1389/10/05
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: امکان سنجی و تعيين اولويت سرمايه گذاري در بخش مسکن و ساختمان در شرايط ریسک و عدم قطعيت

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1388/09/10
تاریخ خاتمه : 1389/05/10
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز : 73-4811
سمت در طرح :
:: بررسی نقش مدیریت کارآفرینانه در ورود کسب و کارهای کوچک و متوسط به بازار بین المللی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1389/04/01
تاریخ خاتمه : 1389/12/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1389/04/09
شماره مجوز : 73-4763
سمت در طرح :

1