گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - برنامه ريزي درسي
مرتبه علمي : دانشیار

طرح های پژوهشی

:: تدوين سند جامع آموزشهاي مهارتي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان با استفاده از مطالعات منطقه اي و آمايش سرزمين (مطالعه موردي: شهرستان هاي استان اصفهان)

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1