مهندس مهرداد ملانوروزی
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی برق-قدرت-ماشینهای الکتریکی و درایو

طرح های پژوهشی

:: علل آتش سوزی تابلوهای توزیع

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1381/03/20
تاریخ خاتمه : 1381/12/25
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1381/03/15
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -

1