گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی و علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

طرح های پژوهشی

:: ارائه راهکار برای ورزش سالمندان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1394/03/01
تاریخ خاتمه : 1395/04/05
تاریخ تسویه : 1395/12/01
تاریخ تصویب : 1394/02/01
شماره مجوز : 1
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرزانه تقیان -

1