گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

طرح های پژوهشی

:: بررسی تاثیر سرعت تزریق هپارین زیرجلدی بر درد و کبودی محل تزریق: یک مرور نظامند و سیستماتیک ریویو

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1400/09/01
تاریخ خاتمه : 1400/12/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1400/06/03
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مریم رادمهر - لیلا جانانی -
:: بررسی تاثیر بکارگیری سطوح مسی بر میزان بار میکروبی در سطوح اطراف بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کاشانی اصفهان درسال1399

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1399/04/02
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - - - -

222
:: بررسی تاثیر استعمال سرما بر درد و کبودی محل تزریق زیر جلدی هپارین: یک مرور نظامند

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1399/05/02
تاریخ تسویه : 1399/08/03
تاریخ تصویب : 1397/12/26
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - -

222
:: بررسی تورش ها در مطالعات کارازمایی بالینی در حیطه پرستاری

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: بررسی سرعت تزریق هپارین

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: بررسی زمان خروج از تخت پس از انژیوگرافی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1389/09/09
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: بررسی تاثیر طب فشاری بر درد ناشی از تزریق عضلانی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1384/05/04
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - - - - -

1