گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسي
مرتبه علمي : دانشیار

طرح های پژوهشی

:: سنجش و پايش هوش كودكان 1 تا 5 سال

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1397/11/30
تاریخ خاتمه : 1399/09/30
تاریخ تسویه : 1399/12/29
تاریخ تصویب : 1397/11/30
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن گل پرور -

1