دکتر رضا ابراهیم زاده دستجردی
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

طرح های پژوهشی

:: آسیب شناسی و ارزیابی فرهنگ سازمانی در شرکت گاز اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1398/08/14
تاریخ خاتمه : 1398/12/10
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1398/08/13
شماره مجوز : 02/4428
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهرداد صادقی -

1