گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-علوم باغباني
مرتبه علمي : دانشیار

طرح های پژوهشی

:: تعیین زمان مناسب در کشت بدون خاک خیار گلخانه¬ای از طریق اختلاف درجه حرارت برگ و هوا

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز : 100/12073 22/2/92
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عبدالرضا اقتداری نایینی - مهرداد جعفرپور - مریم گل آبادی -

طرح مشترک تحقیقاتی با سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
:: مقایسه تاثیر تیمار¬های پس از برداشت بر عمر گلجایی گل¬های رز، میخک و ژربرا

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز : 6701-93//د 11/3/93
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهرداد جعفرپور -
:: تاثير نوع سوبسترا و درصدهاي متفاوت مكملهای غذايي بر پارهاي خصوصيات رشد دو گونه از جنس Pleurotus

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز : 14673-5-14-04 15/6/91
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهرداد جعفرپور -
:: تأثیر عصاره نعناع و بابونه آلمانی بر عوامل ورم پستان سیستم دفاعی پستان و ترکیبات شیر گاو در شرایط Vitro و Invitro

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : نوآوري و توليد علم
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز : 19775-92//د 7/10/92
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اکبر پیرستانی - مهرداد جعفرپور -
:: کاربرد بقاياي پس از برداشت محصول زراعي و مکملهاي غذايي و تاثير آن بر پاره‌اي از خصوصيات رشد قارچ خوراکي صدفي florida Pleurotus

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1385/10/03
تاریخ خاتمه : 1386/04/14
تاریخ تسویه : 1387/08/12
تاریخ تصویب :
شماره مجوز : 12910-4 9/7/87
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علیرضا جلالی زند - مهرداد جعفرپور -
:: کاربرد بقاياي پس از برداشت محصولات زراعي و مکمل‌هاي غذايي و تاثير بر پاره‌اي از خصوصيات رشد قارچ خوراکي صدفي ostreatus Pleurotus

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1386/04/15
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه : 1387/08/10
تاریخ تصویب : 1385/10/03
شماره مجوز : 12911-4 9/7/87
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهرداد جعفرپور - علیرضا جلالی زند -
:: بررسي اثر برخي از ضايعات صنايع تبديلي کشاورزي و مکملهاي غذايي بر پاره‌اي از خصوصيات رشد قارچ خوراکي صدفي ostreatus Pleurotus

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1385/10/03
تاریخ خاتمه : 1386/04/15
تاریخ تسویه : 1387/02/10
تاریخ تصویب :
شماره مجوز : 12909-4 9/7/87
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علیرضا جلالی زند - مهرداد جعفرپور -
:: بررسي اثر برخي از ضايعات صنايع تبديلي کشاورزي و مکملهاي غذايي بر پاره‌اي از خصوصيات رشد قارچ خوراکي صدفي florida Pleurotus

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1385/10/15
تاریخ خاتمه : 1386/11/13
تاریخ تسویه : 1387/05/15
تاریخ تصویب : 1385/10/08
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهرداد جعفرپور - عليرضا جلالي زند - علي سليماني - ناصر پورسعيد -

1