گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : مربی

طرح های پژوهشی

:: بررسی اپیدمیولوژیک موارد در خواست معافیت از ورزش با علل پزشکی در دانشجویان غیر تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع : 1390/03/23
تاریخ خاتمه : 1390/10/22
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهدی صباغ لنگرودی - دکتر آرش قدوسی - دکتر احمد باقری مقدم - دکتر فرزانه تقیان -

1