گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مامائي
مرتبه علمي : مربی

طرح های پژوهشی

:: بررسی ارتباط سندروم پیش از قاعدگی مادران و سوء رفتار با کودکان آن ها

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1389/08/01
تاریخ خاتمه : 1390/03/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: بررسی دانش ،نگرش و عملکرد زنان در سنین باروری در باره تنظیم خانواده

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : 1388/04/01
تاریخ خاتمه : 1388/06/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1388/03/01
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: ارتباط بین بعضی از هورمون های شیر مادر با رشد جسمی و رفتاری کودک

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : 1377/03/01
تاریخ خاتمه : 1327/09/01
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :

1