گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - آمار
مرتبه علمي : استادیار

طرح های پژوهشی

:: رتبه بندی و صدور کارنامه پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1400/01/21
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1400/10/01
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

222
:: تدوین، اجرا و بررسی اثربخشی دوره آموزشی بر دانش، نگرش و عملکرد مرتبط با سلامت دهان مادر باردار و نوزاد در کارشناسان مامایی و مراقبین سلامت شهر اصفهان

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: برخی کران های مربوط به خانواده توزیع هریس

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : نوآوري و توليد علم
تاریخ شروع : 1396/07/30
تاریخ خاتمه : 1397/01/28
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : 1397/04/04
شماره مجوز : د//97-9496
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر محمد حسین علامت ساز -

1