گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

طرح های پژوهشی

:: مقایسه اثر هشت هفته تمرین شنا و مکمل سازی عصاره ابی دانه شنبلیله و گلی بنکلامید بر گلوکز خون و آنتی اکسیدان های پلاسما در رت های نر دیابتی شده

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1391/01/15
تاریخ خاتمه : 1392/01/15
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : خسرو جلالی - غلامرضا شریفی - دکتر سجاد ارشدی -

222

1