گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مامائي-آموزش مامایی
مرتبه علمي : مربی

پروژه هاي تحقيقاتي