گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : دانشیار

  • نحوه ارزشیابی درس اصول و روش تدریس ارشد آموزش زبان
  • نحوه ارزشیابی درس سمینار مسائل آموزش زبان ارشد آموزش
  • نحوه ارزشیابی درس نقد و بررسی مسائل آموزش زبان دکترا
  • نحوه ارزشیابی درس نظریه های جامعه شناسی ارشد آموزش زبان
  • نحوه ارزشیابی درس جامعه شناسی زبان دکتری
  • نحوه ارزشیابی درس تحلیل گفتمان دکترا زبان شناسی
  • Email: achalak@khuisf.ac.ir
پروژه هاي تحقيقاتي

:: An Online Shared project on Language and Culture with University of Albert Ludwigs, Freiburg, Germany

کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
نوع همکاری :
تاریخ پایان : 1394/07/01


:: Towards developing a framework for evaluation of translation theses in postgraduate English translation program in Iranian universities (Research Report)

کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
نوع همکاری :
تاریخ پایان : 1392/07/01


:: English Website of Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch

کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
نوع همکاری :
تاریخ پایان : 1392/07/01


:: An Online Shared project on Language and Culture with University of Albert Ludwigs, Freiburg, Germany

کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
نوع همکاری :
تاریخ پایان : 1391/07/01


:: English translation in Iranian Universities: A comprehensive program evaluation.

کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
نوع همکاری :
تاریخ پایان : 1389/07/01


:: A study on the elementary school students. Kerman, Iran.

کارفرما : آموزش پرورش کرمان
نوع همکاری :
تاریخ پایان : 1382/07/011