گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
مرتبه علمي : دانشیار

پروژه هاي تحقيقاتي

:: تكوين آزمايشگاهي رويان گاو: مقايسه بين روش هم كشتي سلول هاي ورو با محيط هاي كشت اصلاح شده متوالي

کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
نوع همکاری :
تاریخ پایان : 1278/10/11


:: مقایسه تاثیر مکمل های بولوسی و مکمل های جیره ایی بر تولید و ترکیبات شیر گاوهای هولشتاین

کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
نوع همکاری :
تاریخ پایان : 1278/10/11


:: بررسی تشخیص جهش های موثر بر چند قلو زایی در گوسفند افشاری

کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
نوع همکاری :
تاریخ پایان : 1397/10/11


:: تاثیر عصاره نعنا و بابونه آلمانی بر عوامل ورم پستان، سیستم دفاعی پستان و ترکیبات شیر گاو در شرایط In vitro و In vivo

کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
نوع همکاری :
تاریخ پایان : 1278/10/111