دکتر رضا ابراهیم زاده دستجردی
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

پروژه هاي تحقيقاتي

:: آسیب شناسی و ارزیابی فرهنگ سازمانی در شرکت گاز اصفهان

کارفرما : شرکت گاز استان اصفهان
نوع همکاری : مجری پروژه
تاریخ پایان : 1398/12/101