دکتر قربانعلی سلیمی
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : - مدیریت در آموزش و پرورش

پروژه هاي تحقيقاتي