فرزانه غلامعلیان دهاقانی
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مامایی

پروژه هاي تحقيقاتي

:: طرح ساخت دارو گیاهی ترمیم کننده

کارفرما : فرزانه غلامعلیان
نوع همکاری :
تاریخ پایان : 1278/10/111