گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کودكان استثنائي
مرتبه علمي : استادیار

سمينارها و سخنراني ها

:: رضایت تحصیلی

محل ارائه :
تاریخ برگزاری : 1400/02/25
چگونگی حضور :


:: اثربخشی بازیهای کامپیوتری شناخت محور بر توانمدیهای شناختی - خلاقیت و خود تنظیمی رفتاری

محل ارائه : دانشگاه علم ئو صنعت
تاریخ برگزاری : 1396/09/02
چگونگی حضور : سخنران


:: مقایسه نمرات بازی کودکان با نمرات نپسی - اعتبار یابی بازیهای کامپیوتری به عنوان ابزارهای شناختی

محل ارائه : دانشگاه اصفهان
تاریخ برگزاری : 1395/11/27
چگونگی حضور : سخنران


:: اثربخشی برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر احساس صلاحیت والدین دارای کودکان asd

محل ارائه : دانشگاه اهواز
تاریخ برگزاری : 1394/11/28
چگونگی حضور : سخنران


:: مدل دنور - تشخیص و مداخله زودهنگام خردسالان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم

محل ارائه : دانشگاه اصفهان
تاریخ برگزاری : 1392/09/20
چگونگی حضور : سخنران


:: درمانها و مداخلات آموزشی در اختلالات رشد

محل ارائه : دانشگاه اصفهان
تاریخ برگزاری : 1390/09/20
چگونگی حضور : سخنران


:: بایسته ها در چشم انداز تعلیم و تربیت کودکان دارای نیازهای ویژه در کشورهای جهان اسلام

محل ارائه : دانشگاه اصفهان
تاریخ برگزاری : 1385/09/20
چگونگی حضور : سخنران


:: بررسی رابطه اختلالات خواب و افسردگی در کودکان

محل ارائه : دانشگاه آزاد اصفهان
تاریخ برگزاری : 1383/09/20
چگونگی حضور : سخنران


:: اضطراب جدایی در کودکان

محل ارائه : دانشگاه آزاد اصفهان
تاریخ برگزاری : 1384/09/20
چگونگی حضور : سخنران


:: چشم انداز آموزش و پرورش کودکان با نیاز خاص در ایران

محل ارائه : دانشگاه آزاد اصفهان
تاریخ برگزاری : 1386/09/20
چگونگی حضور : سخنران


:: کودکان و مهارتهای اجتماعی

محل ارائه : دانشگاه آزاد اصفهان
تاریخ برگزاری : 1388/09/20
چگونگی حضور : سخنران


:: کودکان معلول و مهارتهای روزمره زندگی

محل ارائه : دانشگاه آزاد اصفهان
تاریخ برگزاری : 1389/09/20
چگونگی حضور : سخنران


:: آموزش در بیماران مبتلا به اتیسم

محل ارائه : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تاریخ برگزاری : 1389/02/20
چگونگی حضور : سخنران


:: اختلالات خواب اهداف و مداخله های درمانی

محل ارائه : دانشگاه ازاد اصفهان
تاریخ برگزاری : 1389/09/23
چگونگی حضور : سخنران1