گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : مهارت و کارآفرینی
رشته تحصیلی : - مهندسی برق-مخابرات

سمينارها و سخنراني ها

:: استاندارد RPR

محل ارائه : تایلند
تاریخ برگزاری : 1383/09/01
چگونگی حضور : سخنران1