گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پروتزهای دندانی
مرتبه علمي : دانشیار

سمينارها و سخنراني ها

:: سومین کنگره نقش جهان

محل ارائه : سیتی سنتر اصفهان
تاریخ برگزاری : 1401/06/04
چگونگی حضور : سخنران1