گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : دانشیار

  • نحوه ارزشیابی نظریه های ترجمه ارشد مترجمی
  • نحوه ارزشیابی مدل های ترجمه ارشد مترجمی
  • نحوه ارزشیابی سنجش و ارزشیابی ارشد آموزش زبان
  • نحوه ارزشیابی فرهنگ نگاری دوره دکترا
  • نحوه ارزشیابی روش تحقیق دوره دکترا
  • نحوه ارزشیابی برنامه ریزی درسی دوره دکترا
  • ٍEmail: heidaritabrizi@khuisf.ac.ir
سمينارها و سخنراني ها

:: Translation Criticism: The Course Content at University and MA Translation Students’ Expectations

محل ارائه : دانشگاه خاتم
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


:: The Major Characteristics of Interpreter Training at Sobh-e-Sadegh Institute in Isfahan

محل ارائه : دانشگاه خاتم
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


:: Effects of Using Telegram on Learning Vocabulary by Iranian EFL Beginners

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


:: Study of Translation Strategies Employed by the Three Persian Translators of The Secret Garden for Culture-Specific Items

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


:: Investigating the Quality of Iranian High School Students’ Overall Scores on English Achievement Tests

محل ارائه : University Complutense of Madrid (UCM) و Federation of European Literacy Associations
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


:: The Effect of Teaching Critical Thinking Skills on the Second Language Learning Strategies in Students with Different EQ Levels

محل ارائه : AIMI University of Applied Science and Technology
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


:: An End-users’ Iranian Universities’ Perspective on the Quality of General English Achievement Test

محل ارائه : دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


:: On the Effects of Task Load Involvement on Iranian Intermediate EFL Learners Word Learning: Reading and writing Tasks vs. Translation Tasks

محل ارائه : دانشگاه بین المللی امام خمینی و انجمن TELLSI
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


:: An Investigation of Final Tests of Translation as Practiced in Iranian Undergraduate English Translation Program

محل ارائه : World Academy of Science, Engineering and Technology
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


:: Assessing the Validity and Reliability of General English Achievement Test: An End-users’ Iranian Universities’ Perspective

محل ارائه : ICESCON
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


:: An Investigation of Final Tests of Translation as Practiced in Iranian Undergraduate English Translation Program

محل ارائه : World Academy of Science, Engineering and Technology
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


:: Developing Guidelines for Evaluating Students’ Translation at English Translation Program in Iranian Universities: Using Experts Views through Delphi Method

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :


:: Inadequacies of English Tourist Catalogues of Iranian Historical Places Translated From Persian

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور :1