گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مامايي -بهداشت مادر وكودك
مرتبه علمي : مربی

  • CV
  • لینک جلسه پاسخگویی به دانشجویان مامایی- روزهای چهارشنبه ساعت 12 تا 13:30 https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=60891485b6159f14bf942077&usertype
سمينارها و سخنراني ها

:: . The 3rd International congress on Health education and promotion, , 23-25 August 2017.

محل ارائه : Iran, Isfahan
تاریخ برگزاری : 1396/06/01
چگونگی حضور : سخنران1