گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
مرتبه علمي : دانشیار

سمينارها و سخنراني ها

:: CAROB (CERATONIA SILIQUA L.) SEED EFFECT ON SEMEN QUALITY AND BLOOD PARAMETER IN LORI- BAKHTIARI RAM

محل ارائه : انکارا
تاریخ برگزاری : 1402/02/11
چگونگی حضور : سخنران1