گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : - ریاضی کاربردی
مرتبه علمي : استادیار

سمينارها و سخنراني ها

:: Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System Genetic Algorithm (ANFISGA)

محل ارائه : INSPEM Malaysia
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور : سخنران


:: The Evolution of Sexual Selection and Female Choice in Multi-Fuzzy Genetic Algorithm

محل ارائه : INSPEM
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور : سخنران1