گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فلسفه تعليم وتربيت وبرنامه ريزي درسي
مرتبه علمي : دانشیار

  • آدمی صورت اگر دفع کن شهوت نفس...................... آدمی خو شود ورنه همان جانور ست
سمينارها و سخنراني ها

:: کنفرانس ملی علوم انسانی اسلامی

محل ارائه :
تاریخ برگزاری : 1396/07/15
چگونگی حضور : سخنران


:: کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم و مهندسی قرن 21

محل ارائه : ایران-آستارا
تاریخ برگزاری : 1396/08/17
چگونگی حضور : سخنران1