گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : مربی

سمينارها و سخنراني ها

:: همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی

محل ارائه : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تاریخ برگزاری : 1397/11/18
چگونگی حضور : شرکت کننده


عضو کمیته داوران
:: همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی

محل ارائه : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تاریخ برگزاری : 1397/11/18
چگونگی حضور : شرکت کننده


هیات رئیسه
:: مقایسه اثر هشت هفته تمرینات منتخب و تمرینات توانبخشی رایج بر تعادل ، درد و انعطاف پذیری وشووکاران مرد دارای پارگی ACL درجه 2

محل ارائه : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تاریخ برگزاری : 1397/11/18
چگونگی حضور : سخنران


ارایه توسط آقای مهدی باقر زاده که این مقاله با راهنمایی اینجانب انجام گردید
:: پژوهش های نوین در علوم ورزشی

محل ارائه : دانشگاه خوراسگان
تاریخ برگزاری : 1385/10/02
چگونگی حضور : سخنران1