گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : حکمرانی اسلامی با رویکرد اقتصادی
رشته تحصیلی : - حقوق عمومی
مرتبه علمي : دانشیار

سمينارها و سخنراني ها

:: پدافند غیر عامل

محل ارائه : دانشگاه آزاد واحد اصفهان
تاریخ برگزاری : 1394/07/14
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: اجلاس آساهیل

محل ارائه : دانشگاه آزاد واحد اصفهان
تاریخ برگزاری : 1394/03/02
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: اجلاس آساهیل

محل ارائه : دانشگاه آزاد واحد اصفهان
تاریخ برگزاری : 1394/03/02
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: ضیافت اندیشه

محل ارائه : دانشگاه آزاد واحد اصفهان
تاریخ برگزاری : 1394/06/21
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: فرهنگ و امنیت ملی

محل ارائه : دانشگاه آزاد واحد اصفهان
تاریخ برگزاری : 1394/05/10
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: همایش ققنوس ادیشه

محل ارائه : دانشگاه آزاد واحد اصفهان
تاریخ برگزاری : 1394/09/24
چگونگی حضور : شرکت کننده


مقاله نیز در خصوص تبیین کرامت ذاتی انسان در نگرش علامه جعفری نیز ارایه دادم.
:: مسوولیت حقوقی دولت عربستان در قبال فاجعه منا

محل ارائه : دانشگاه آزاد واحد اصفهان
تاریخ برگزاری : 1394/08/11
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: رسانه سالاری و سواد رسانه ای

محل ارائه : دانشگاه آزاد واحد اصفهان
تاریخ برگزاری : 1394/04/22
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: کرسی آزاد اندیشی وحدت حوزه و دانشگاه

محل ارائه : دانشگاه آزاد واحد اصفهان
تاریخ برگزاری : 1393/09/25
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: همایش اسلام حقوق بشر عدالت و معنویت

محل ارائه : دانشگاه آزاد واحد اصفهان
تاریخ برگزاری : 1278/10/11
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: نشست تخصصی هم اندیشی

محل ارائه : نهاد نمایندگی ولی فقیه
تاریخ برگزاری : 1394/09/23
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: حقوق زن در نظام حقوقی ایران و استاد بین المللی

محل ارائه : دانشگاه آزاد واحد اصفهان
تاریخ برگزاری : 1394/09/17
چگونگی حضور : سخنران


:: نقش آموزش در توسعه حقوق بشر

محل ارائه : دانشگاه آزاد واحد اصفهان
تاریخ برگزاری : 1394/03/24
چگونگی حضور : سخنران


جلسه هم اندیشی نیازهای ملی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران برای برخورداری از همیاری مراکز آموزش عالی در زمینه حقوق بشر

1