گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - آمار
مرتبه علمي : استادیار

سمينارها و سخنراني ها

:: چهارمین کنفرانس بین المللی آنالیز غیر خطی

محل ارائه : دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان
تاریخ برگزاری : 1397/03/28
چگونگی حضور : سخنران


:: • سیزدهمین کنفرانس آمار ایران

محل ارائه : دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاریخ برگزاری : 1395/06/01
چگونگی حضور : سخنران


:: دومین سمینار قابلیت اعتماد

محل ارائه : دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری : 1395/01/24
چگونگی حضور : سخنران


:: • دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی

محل ارائه : دانشگاه یزد
تاریخ برگزاری : 1394/06/01
چگونگی حضور : سخنران


:: • دهمین کنفرانس آمار ایران

محل ارائه : دانشگاه تبریز
تاریخ برگزاری : 1389/06/01
چگونگی حضور : سخنران


:: • هشتمین کنفرانس آمار ایران

محل ارائه : دانشگاه شیراز
تاریخ برگزاری : 1385/05/30
چگونگی حضور : سخنران


پوستر

1