گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی کشاورزی-علوم باغباني

سمينارها و سخنراني ها

:: دومين کنگره بهره برداري از منابع تجديد شونده و بازيافت در کشاورزي

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
تاریخ برگزاری : 1384/08/14
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: International scientific conference on research & innovation in organic agriculture 2016

محل ارائه : I.A.U of Isfahan-Iran
تاریخ برگزاری : 1395/08/02
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار

محل ارائه : دانشگاه آزاد رامهرمز
تاریخ برگزاری : 1391/02/20
چگونگی حضور : شرکت کننده


:: ششمین همایش ایده های نوین در کشاورزی

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
تاریخ برگزاری : 1390/12/11
چگونگی حضور : شرکت کننده1