فرزانه غلامعلیان دهاقانی
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مامایی

سمينارها و سخنراني ها

:: بیماری های تنفسی در بارداری

محل ارائه : اصفهان
تاریخ برگزاری : 1384/07/05
چگونگی حضور : سخنران


:: VBAC

محل ارائه : اصفهان
تاریخ برگزاری : 1385/09/16
چگونگی حضور : سخنران


:: تازه هایی مامایی

محل ارائه : اصفهان
تاریخ برگزاری : 1384/09/16
چگونگی حضور : سخنران


:: طب سنتی و مراقبت های دوران بارداری

محل ارائه : دانشگاه ازاد واحدخوراسگان
تاریخ برگزاری : 1396/02/13
چگونگی حضور : سخنران1