گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : مربی

پايان نامه ها

:: تاثیر کینزیوتیپ دولایه بر عملکرد و درد ناشی از خستگی در ورزشکاران دارای آسیب لیگامنت متقاطع قدامی

نام دانشجو : صابر قربانی
رشته دانشجو : آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/11/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 162592731:: مقایسه ی اثر هشت هفته تمرینات منتخب اصلاحی وکنزیوتیپ برروی قدرت عضلانی ،تعادل، حس عمقی و ناهنجاری زانوی پرانتزی در نوجوانان پسر

نام دانشجو : سجاد باقری
رشته دانشجو : آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/11/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 162591954:: بررسی تاثیر تحریک الکتریکی ماهیچه ها با و بدون تمرینات منتخب بر الگوی پرش-فرود، قدرت عضله چهار سر ران، استقامت عضلات ناحیه مرکزی بدن در زنان ورزشکار و غیر ورزشکار در معرض آسیب

نام دانشجو : امیر حسین شجاعی
رشته دانشجو : آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1402/01/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 162650587:: تاثیر6هفته ماساژ سوئدی بر خستگی،درد،اسپاسم و عملکرد حرکتی زنان مولتیپل اسکلرز

نام دانشجو : سلیمه حمود اهوازی
رشته دانشجو : آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/11/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 162385741:: تاثیر تمرینات DNS و ثبات مرکزی بر افراد مبتلا به کمر درد مزمن

نام دانشجو : سید محمد صادق موسوی
رشته دانشجو : آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/08/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: شیوع آسیب در جودوکاران ملی پوش ایران

نام دانشجو : وحید بنا
رشته دانشجو : آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/07/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه تاثیر 6 هفته تمرینات منتخب TRX و ثبات مرکزی بر استقامت ناحیه مرکزی، کیفیت زندگی و عملکرد حرکتی بیماران آسیب نخاعی پاراپلژی

نام دانشجو : ملیحه عبداللهی
رشته دانشجو : آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه اثر 8 هفته تمرینات عملکردی 3بعدی، آروماتراپی و ترکیبی بر قدرت و استقامت عضلات ناحیه ی شکم، عملکرد جنسی و کیفیت زندگی زنانی با زایمان رحمی به روش اپیزیوتومی

نام دانشجو : فرزانه شاهنظری
رشته دانشجو : آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر 8 هفته برنامه منتخب ترکیبی (تمرین تراباند و تیپینگ) بر درد، قدرت عضلانی و کیفیت زندگی زنان 50 - 30 سال مبتلا به گردن درد مزمن

نام دانشجو : زهرا محمد شریفی
رشته دانشجو : آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: هاکی

نام دانشجو : بهاره آسیایی
رشته دانشجو : آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تاثیر8 هفته تمرینات معلق و تمرینات ویلیام بر درد ، تعادل و دامنه حرکتی بیماران مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی

نام دانشجو : آزاده همایونی
رشته دانشجو : آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1