گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کودكان استثنائي
مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

:: بسته درمانی بارکلی - رابین

نام دانشجو : نرجس نصوحی
رشته دانشجو : روانشناسی بالینی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/03/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: استراتژی اسکرول

نام دانشجو : نفیسه حمیدی
رشته دانشجو : روانشناسی عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/02/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: کاپیتان لاگ

نام دانشجو : فاطمه حسینی
رشته دانشجو : روانشناسی عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/07/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مدل ادلر - درایکورس

نام دانشجو : ابلار فکور
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/08/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: یکپارچگی حسی

نام دانشجو : مریم موسوی
رشته دانشجو : روانشناسی عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: برنامه دوئیک

نام دانشجو : راضیه منصوری
رشته دانشجو : روانشناسی عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: آموزش تریز

نام دانشجو : مهسا طباخیان
رشته دانشجو : روانشناسی عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/02/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بازیهای لگومحور

نام دانشجو : مریم قوریان
رشته دانشجو : روانشناسی عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/02/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: هوش موفق

نام دانشجو : رضوان خانی
رشته دانشجو : روانشناسی عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اختلالات دوقطبی کودکان

نام دانشجو : زهرا جمدی
رشته دانشجو : روانشناسی عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اختلالات عصب روانشناختی

نام دانشجو : صفورا سلوکیان
رشته دانشجو : روانشناسی عمومی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1