گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پروتزهای دندانی
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

:: نحنای اسپی در دندانهای داِیمی افراد دارای مال اکلو

نام دانشجو : نگین رضوی
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه تنش استخوان با انواع اتچمنت با تعداد متفاوت ایمپلنت در اوردنچر فک بالا

نام دانشجو : امیر حسین رنجبر
رشته دانشجو : دندانپزشکی تخصص پروتز
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه تنش استحوان انواع اتچمنت با تعداد متفاوت ایمپلنت در فک پایین

نام دانشجو : بهادر افروز
رشته دانشجو : دندانپزشکی تخصص پروتز
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی تاثیر انواع درمانهای سطحی بر قدرت باند زیرکونیا

نام دانشجو : مهسا جعفری
رشته دانشجو : دندانپزشکی تخصص پروتز
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: The effect of fabrication methods (conventional, computer‑aided design/computer‑aided manufacturing milling, three‑dimensional printing) and material type on the fracture strength of provisional resto

نام دانشجو : اکرم گوهری فر
رشته دانشجو : دندانپزشکی تخصص پروتز
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: The effect of denture adhesive on the efficiency of complete denture in patients with different alveolar ridges

نام دانشجو : شیرین شمس الکتابی
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ررسی دینامیکی اثر افزایش ارتفاع عمودی تاج روی تنش ایجاد شده در پیچ اباتمنت و استخوان اطراف ایمپلنت دندانی کوتاه در خلف مندیبل به روش آنالی

نام دانشجو : مجتبی نتاج
رشته دانشجو : دندانپزشکی تخصص پروتز
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه ی تطابق لبه ای روکش های کامل خارج تاجی Heat press

نام دانشجو : فرشته سیده
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1399/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :
1